Prawo telekomunikacyjne, Telecom Law

Prawo ochrony środowiska i nowe technologie: wpływ sieci 5G na ludność i nowelizacja megaustawy

earth-2254769_1280

Temat rozwoju sieci 5G to zagadnienie, które stanowi obszar swoistej walki pomiędzy firmami sieci komórkowych a tymi, którzy twierdzą, że sieć 5G negatywnie wpływa na zdrowie ludności. Jak prawo reguluje rynek dla tego rodzaju działalności i jak chroni ludność przed potencjalnymi skutkami funkcjonowania sieci 5G? 

Sieć 5G

Sieć 5G to technologia mobilna piątej generacji obejmuje standard systemu, który musi spełniać założenia Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ITU).

Kluczowe wymagania wydajnościowe zdefiniowane przez ITU dla sieci 5G:

 • przepływność do 20 Gb/s w łączu do terminala („w dół”)
 • przepływność do 10 Gb/s w łączu do sieci („w górę”)
 • opóźnienia na poziomie 4 ms dla zastosowań eMBB i 1 ms dla zastosowań URLLC
 • efektywność widmowa do 30 bit/s/Hz
 • poziom błędów dla zastosowania URLLC na poziomie 10-5

Historia rozwoju technologii komórkowej w skrócie

 1. NMT (Nordic Mobile Telephone), 450 MHz
 2. GSM (Global System of Mobile Communication System), 900 MHz
 3. DCS (Digital Communication System) 1800 MHz
 4. UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) 2100 MHz
 5. LTE (Long Term Evolution) 800,1800 i 2600 MHz

Polskie dotychczasowe uregulowania

Regulacje dotyczące wymagań dla sieci telefonii komórkowej zawarte zostały m.in. w:

 • Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzenia dotrzymania tych poziomów
 • Ustawie z 7 maja 2010 roku o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych

Ograniczenia:

 • krajowe: do budowy sieci telefonii komórkowej, czyli od 300 MHz do 300 GHz wymaga się maksymalnie 7 V/m dla składowej elektrycznej lub 0,1 W/m2
 • międzynarodowe: według ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Proetection) rekomenduje dla częstotliwości UMTS 2100 MHz wartość 10 W/m2 (wartość ponad stukrotnie wyższą)

Argumenty przeciwników sieci 5G

Wśród argumentów przeciw rozwoju sieci 5G wymienia się:

 • brak miarodajnych pomiarów dla natężenia PEM;
 • nierzetelne badania przeprowadzone przez firmy informatyczne;
 • wzrost zachorowań na np. nowotwory, bezpłodność, Alzheimera;
 • narzędzie manipulacji/tortur nad ludnością;

Argumenty zwolenników sieci 5G

Czytaj dalej „Prawo ochrony środowiska i nowe technologie: wpływ sieci 5G na ludność i nowelizacja megaustawy”

Civil law, Prawo cywilne, Prawo telekomunikacyjne, Telecom Law

O służebności przesyłu w skrócie

sunset-4030067_1280

Służebność przesyłu jako ograniczone prawo rzeczowe zostało wprowadzone do polskiego porządku prawnego ustawą z dnia 30 maja 2008 roku o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2008 roku, Nr 116, poz. 731), która weszła w życie 3 sierpnia 2008 roku. 

Czym jest prawo przesyłu?

Prawem przesyłu jest prawo korzystania przez przedsiębiorcę przesyłowego z cudzej nieruchomości w zakresie niezbędnym dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania urządzeń przesyłowych.

Czym są urządzenia przesyłowe?

Urządzeniami przesyłowymi są urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia podobne np. stacji transformatorowych, słupów i linii elektroenergetycznych oraz telekomunikacyjnych, gazociągów, wodociągów czy światłowodów.

W jaki sposób można ustanowić służebność przesyłu?

 1. W drodze umowy pomiędzy właścicielem (użytkownikiem wieczystym) a przedsiębiorcą. Przy czym, właściciel nieruchomości musi złożyć stosowne oświadczenie w formie aktu notarialnego. Dla oświadczenia woli przedsiębiorcy przesyłowego nie jest wymagana forma szczególna. Następnie konieczny jest wpis ustanowionego ograniczonego prawa rzeczowego do księgi wieczystej.
 2. Na drodze postępowania sądowego każda ze stron może wystąpić z żądaniem ustanowienia służebności przesyłu. Służebność przesyłu ustanawia się za odpowiednim wynagrodzeniem. Odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy dotyczące ustanowienia służebności drogi koniecznej.
 3. W drodze wydania decyzji administracyjnej na podstawie art. 124 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.
 4. Nabycie służebności przesyłu w drodze zasiedzenia.

Prawo do wynagrodzenia

Co do zasady, służebność przesyłu ustanawiana jest odpłatnie, chyba, że strony uzgodniły odmiennie w umowie lub właściciel (użytkownik wieczysty) nieruchomości zrzekł się tego prawa. Wynagrodzenie ma charakter jednorazowy (zwykle). Na wysokość wynagrodzenia mają wpływ takie czynniki jak:

 • ceny rynkowe, przy uwzględnieniu stopnia umniejszenia ich wartości
 • straty właściciela (użytkownika wieczystego)
 • poziomu rozwoju sąsiednich terenów
 • planów inwestycyjnych

Odszkodowanie za dotychczasowe bezumowne korzystanie ze swojej nieruchomości przez przedsiębiorcę przesyłowego.

Właściciel (użytkownik wieczysty) może żądać odszkodowania za dotychczasowe bezumowne korzystanie ze swojej nieruchomości przez przedsiębiorcę przesyłowego. Roszczenia z tego tytułu ulegają przedawnieniu w terminie 10 lat, a w przypadku, gdy z roszczeniem wystąpią przedsiębiorcy to termin ten wynosi 3 lata. Powództwo o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie nie przerywa biegu terminu zasiedzenia służebności.

Stan na dzień: 23 maja 2019 roku

Foto: pixabay.com